Werkwijze en personeel

De kinderen die worden opgevangen in Bahay Aurora worden geplaatst, na overleg met, en goedkeuring van de Departement of Social Welfare and Development (DSWD). Dit kan een crisisopvang zijn van tijdelijke aard of opvang voor een langere periode.

Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe kinderen binnen de bestaande groep en de mogelijkheden van Bahay Aurora passen.

Kinderen die in Bahay Aurora worden geplaatst komen uit een moeilijke situatie en hebben veel negatieve ervaringen opgedaan. Ouderliefde en verzorging hebben zij vaak langere tijd niet gekregen. Om dit proces om te buigen worden de kinderen  na plaatsing in Bahay Aurora liefdevol en professioneel begeleid. Getracht wordt om zoveel mogelijk een gezinssituatie na te bootsen waar de kinderen zich snel thuis zullen voelen.

De begeleiding is in handen van een uitgebreide groep van medewerkers en vrijwilligers (af en toe uit Nederland) : algemeen leidinggevende, huismoeders/-vaders, assistenten, en een maatschappelijk werkster.
Verder is er ook een nachtwaker voor de beveiliging in dienst en een klusjesman voor het nodige onderhoud.

Iedere dag vindt er teamoverleg plaats en eenmaal per week worden de kinderen individueel besproken, hierbij is ook de maatschappelijk werkster betrokken. Voor elk kind wordt een behandelplan opgesteld en wordt een aantal leerdoelen geformuleerd. De dagelijkse rapportages zijn uiteraard in lijn met de individuele behandelingsplannen. Ook vindt er wekelijks overleg plaats tussen de groepsleiding en de algehele leiding, dan worden meer beleidsmatige zaken besproken.

Verder is er twee keer in het jaar overleg met het gehele team. Alle medewerkers worden dan gestimuleerd om hun steentje bij te dragen in het algehele beleid. Door deze manier van aanpak wordt het beleidsplan breed gedragen en het is tevens een waarborg voor de goede onderlinge samenhang en motivatie van de medewerkers van Bahay Aurora.

Voor de kinderen wordt, daar waar mogelijk, gestreefd naar terugplaatsing in de thuissituatie of bij familie op zo kort mogelijke termijn, de streefduur is maximaal 6 maanden. Indien dit niet mogelijk is blijven de kinderen langer bij Bahay Aurora.

De kinderen worden bij  Bahay Aurora zo goed mogelijk voorbereid op het moment dat ze het kindertehuis weer zullen verlaten. Het tijdstip waarop dit gebeurt verschilt per kind. Voor kinderen die hier langere tijd verblijven wordt zorgvuldig gezocht naar mogelijkheden die hun de beste kansen geven op een zelfstandig bestaan. De voorkeur gaat hierbij uit naar een vervolg- of vakopleiding.
Als de jongeren uiteindelijk zelfstandig wonen kunnen ze uiteraard altijd terecht bij de mensen van Bahay Aurora. Net zoals dit in normale gezinssituaties het geval is.

Ella
Ella, begeleider van de groep kinderen met een verstandelijke beperking.

Rona
Rona, groepsleider


Maylen , maatschappelijk werkster

Julie Ann
Julie Ann , groepsleider

Norson
Norson, groepsleider