Bahay Aurora biedt onderdak aan kinderen met diverse achtergronden, zoals weeskinderen, maar ook kinderen die verstoten zijn door hun omgeving. Het maximaal aantal kinderen dat we kunnen opvangen is vijfenveertig. De kinderen zijn verdeeld over de drie wooneenheden. Elke accommodatie bestaat uit een aantal slaapkamers, een badkamer en een woonkamer. Eén eenheid wordt gebruikt voor de zeer jonge kinderen, één voor de jongens en de derde voor de meisjes. Elk kind heeft een eigen bed en kast voor zijn/of haar persoonlijke bezittingen. Tevens is er een grote keuken waar drie keer per dag alle maaltijden voor de kinderen bereid worden. Tussen de units is een grote overkapping die als gemeenschappelijke ruimte dient. Hier eten en spelen de kinderen. Hun huiswerk kunnen ze maken in een speciale ruimte waar ook voorlichting wordt gegeven. Om de straatkinderen een goede opvang te kunnen bieden is niet alleen een goed onderdak nodig, maar ook voedzaam eten en een goede fysieke, geestelijke maar bovenal liefdevolle zorg nodig. Gelukkig kan Bahay Aurora dat al sinds begin jaren negentig aanbieden met dank aan de steun van veel mensen met een goed hart. Om de straatkinderen een goede opvang te bieden, moeten voldoende leefruimte, voedzaam en gezond voedsel, goede fysieke en geestelijke zorg en begeleiding beschikbaar zijn. Gelukkig is dit overvloedig verkrijgbaar bij Bahay Aurora. De kinderen die wij opvangen in Bahay Aurora, worden geplaatst -na overleg met en goedkeuring van- het Departement of Social Welfare and Development (DSWD). Dit kan een crisisopvang zijn van tijdelijke aard of voor een langere periode. Uiteraard is het belangrijk dat de nieuwe kinderen binnen de bestaande groep en de mogelijkheden van Bahay Aurora passen.

Kinderen die in Bahay Aurora worden geplaatst komen uit een moeilijke situatie en hebben veel negatieve ervaringen opgedaan. Ouderliefde en verzorging hebben zij vaak langere tijd niet gekregen. Om dit proces om te buigen worden de kinderen in Bahay Aurora liefdevol en professioneel begeleid. Getracht wordt om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren waar de kinderen zich snel thuis voelen.

De begeleiding is in handen van een uitgebreide groep van medewerkers en vrijwilligers (soms ook uit Nederland): algemeen leidinggevende, huismoeders/-vaders, en maatschappelijk werksters.
Verder zijn er onderhoudsmedewerkers in dienst voor het nodige onderhoud. Tweemaal per dag vindt er overdrachts overleg plaats en eenmaal per week worden problematische kinderen individueel besproken, hierbij is ook maatschappelijk werk betrokken.

Voor elk kind wordt een behandelplan opgesteld en een aantal leerdoelen geformuleerd. De dagelijkse rapportages zijn uiteraard in lijn met de individuele behandelingsplannen. Ook vindt er maandelijks een team overleg plaats tussen de groepsleiding/ maatschappelijk werk en de algehele leiding, dan worden meer beleidsmatige zaken besproken. Verder is er twee keer in het jaar overleg met het gehele team. Alle medewerkers worden dan gestimuleerd om hun steentje bij te dragen in het algehele beleid. Door deze manier van aanpak wordt het beleidsplan breed gedragen en het is tevens een waarborg voor de goede onderlinge samenhang en motivatie van de medewerkers van Bahay Aurora. Voor de kinderen wordt, daar waar mogelijk, op zo kort mogelijke termijn gestreefd naar terugplaatsing in de thuissituatie of bij familie, de streefduur is maximaal zes maanden. Indien dit niet mogelijk is blijven de kinderen langer bij Bahay Aurora. Daar worden ze zo goed mogelijk voorbereid op het moment dat ze het kindertehuis weer zullen verlaten; dit tijdstip verschilt per kind. Voor kinderen die hier langere tijd verblijven wordt zorgvuldig gezocht naar mogelijkheden om hun de beste kansen te geven op een zelfstandig bestaan. De voorkeur gaat hierbij uit naar een vervolg- of vakopleiding. Als de jongeren uiteindelijk zelfstandig wonen, kunnen ze uiteraard altijd terecht bij de mensen van Bahay Aurora. Net zoals dit in normale gezinssituaties het geval is.